Ramowy rozklad dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

Przedszkola Publicznego „Iskierka” w Bieniewicach.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00-13:00. 

 700-830

 

800 

 

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do swobodnych  zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Zabawy organizowane przez nauczyciela, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowe w sali, gry i zabawy zaspokajające potrzeby ruchowe i integrujące grupę.

800-815

Zabawy relaksująco-koncentrujące sprzyjające wyciszeniu

 815 – 845

 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o odstawę programową, zabawy i zajęcia edukacyjne, dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 845-900

 Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowujące do śniadania, pełnienie dyżurów nakrywanie do stołu – rozkładanie talerzy, kubków, sztućców. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych 

 900-930  

 Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu (mycie zębów).  

 930- 945

 Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki, czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną .

 945-1015 

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 1015-1115 

 Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

 1115-1215 

 Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania , eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstruktywnych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne.

1215-1230

Czynności przygotowujące do obiadu (zabiegi higieniczne, pomoc przy nakrywaniu do stołu).

1230 -1300 

1300

Spożywanie obiadu.  

Rozchodzenie się do domów dzieci realizujących bezpłatną podstawę programową.

 1300-1315

 Odpoczynek poobiedni – relaksacja (higiena układu nerwowego): słuchanie muzyki, bajek, dźwięków przyrody.

1315-1400

 Swobodna aktywność dzieci według ich pomysłów i zainteresowań; zabawy i gry indywidualne, zespołowe; spontaniczne i kierowane zabawy ruchowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy w kole, rysowanie.

 1400-1430

 

 Zajęcia, zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodne z planem wychowawczo –dydaktycznym oraz praca indywidualna z dziećmi, pobyt na powietrzu

 1430-1500

 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

 1500-1600

 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry zespołowe, spontaniczne i kierowane

 1600-16 30

  

 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.                        

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.