Projekty UE

 

W dniu 14.09.2018 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie”.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Błonie poprzez utworzenie 44 nowych miejsc w istniejącej PP nr 3 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 210 dzieci z PP nr 2-6 w tym 25 SPE oraz 22 nauczycieli w okresie 01.08.2018-31.10.2019 r.

 

Planowanym efektem projektu jest zorganizowanie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.  W ramach projektu dzieci  niepełnosprawne będą mogły wziąć udział w nowych, nieprowadzonych do tej pory, zajęciach specjalistycznych takich jak: trening słuchowy  oparty na metodzie Johansena, zajęciach sensomotorycznych, ergoterapii i arteterapii (25 dzieci).
We wszystkich przedszkolach prowadzone będą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: „Sprytny maluch”, „Mały ekolog”, „W pracowni malarza”, „Kodowanie na dywanie”.

 

Nauczyciele przedszkoli uczestniczyć będą w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach i szkoleniach z zakresu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 

Przedszkola wzbogacą się o pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 dodatkowo zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do prowadzenie terapii z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Całkowita wartość projektu: 1 227 932,50 zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 982 346,00 zł

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: „Sprytny maluch”, „Mały ekolog”, „W pracowni malarza”, „Kodowanie na dywanie” prowadzone są  przez nauczycielki przedszkola, według opracowanego programu i harmonogramu na dany miesiąc. Termin, miejsce i  godziny  realizowanych zajęć przekazywane są rodzicom na początku każdego miesiąca. Placówka pozyskałą wiele nowych i wartościowych pomocy dydaktycznych, dzięki którym zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci i cieszą się dużą frekwencją.

 

 

 

Informacje o udziale Przedszkola Publicznego nr 6 Iskierka w projektach  współfinansowanych                      przez Unię Europejską

 

 

Projekt „Otwarte Przedszkola

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- projekt systemowy. Obejmuje on zasięgiem województwo mazowieckie. Celem ogólnym projektu jest wsparcie 100 istniejących placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Województwa Mazowieckiego, w okresie od XI-2011 do VI. 2013r. W ramach programu nauczycielki naszego przedszkola uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach, seminariach i konsultacjach, oferta edukacyjna przedszkola  wzbogacona została w pomoce dydaktyczne umożliwiające wdrożenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych opartych m.in. na programie „Klucz do  uczenia się”(KDU). W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dwóch grup przedszkolnych (8-12 dzieci) z możliwością utworzenia grupy dodatkowej dla dzieci nieobjętych oddziaływaniem przedszkola. Rodzice uzyskają wsparcie wychowawcze poprzez udział w bezpłatnych seminariach i zajęciach otwartych mających na celu uświadomienie rodzicom m.in. wagi i znaczenia wczesnej edukacji dziecka.