Projekty UE

Informacje o udziale Przedszkola Publicznego nr 6 Iskierka w projektach  współfinansowanych                      przez Unię Europejską

 

 

Projekt „Otwarte Przedszkola

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- projekt systemowy. Obejmuje on zasięgiem województwo mazowieckie. Celem ogólnym projektu jest wsparcie 100 istniejących placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Województwa Mazowieckiego, w okresie od XI-2011 do VI. 2013r. W ramach programu nauczycielki naszego przedszkola uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach, seminariach i konsultacjach, oferta edukacyjna przedszkola  wzbogacona została w pomoce dydaktyczne umożliwiające wdrożenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych opartych m.in. na programie „Klucz do  uczenia się”(KDU). W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dwóch grup przedszkolnych (8-12 dzieci) z możliwością utworzenia grupy dodatkowej dla dzieci nieobjętych oddziaływaniem przedszkola. Rodzice uzyskają wsparcie wychowawcze poprzez udział w bezpłatnych seminariach i zajęciach otwartych mających na celu uświadomienie rodzicom m.in. wagi i znaczenia wczesnej edukacji dziecka.