PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ COVID-19

PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ COVID-19 ORAZ POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 „ISKIERKA” W BIENIEWICACH

Rok szkolny 2020/2021 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Cel procedury: ustalenie zasad postępowania dotyczących eliminowania ryzyka zarażenia się COVID19 oraz postępowania w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zarażeniem wirusem. Przedmiotem niniejszej procedury: jest określenie zasad postępowania i podejmowania działań profilaktycznych. Zakres stosowania dotyczy: rodziców/opiekunów prawnych, dyrektora, nauczycieli, personelu pomocniczego, wychowanków przedszkola.

 

I. DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole Publiczne Nr 6 „Iskierka”, ul. Błońska 62 w Bieniewicach czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00.

2. Przedszkole na bieżąco monitoruje i stosuje się do wszelkich zaleceń dotyczących procedur związanych z zagrożeniem rozszerzania się wirusa COVID-19 na terenie Polski, wydawanych przez odpowiednie służby i instytucje, w szczególności:

a. Ministerstwo Zdrowia,

b. Główny Inspektorat Sanitarny,

c. Ministerstwo Edukacji Narodowej,

d. Mazowieckie Kuratorium Oświaty,

e. Organu Prowadzącego.

3. Przedszkole zapewnia stały dostęp do niezbędnych środków higieny: dozowniki z płynem antybakteryjnym/antywirusowym przy wejściu do placówki, na terenie placówki, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

4. Wszystkie ciągi komunikacyjne są systematycznie dezynfekowane, prace porządkowe są na bieżąco monitorowane przez intendenta przedszkola.

5. Osoby dorosłe przebywające w ciągach komunikacyjnych zobowiązane są nosić maseczki ochronne.

6. Przedszkole wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby.

7. Wszelkie niepokojące objawy chorobowe powinny być konsultowane z lekarzem, zaleca się pozostawienie dziecka w domu przed ostatecznym zdiagnozowaniem przyczyn choroby i wyleczeniem dziecka.

8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są niezwłocznie do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby oraz podjęcia odpowiednich działań w placówce.

9. W przypadku zaistnienia zagrożenia zakażeniem koronawirusem na terenie przedszkola dyrektor przekazuje w/w informacje do organu prowadzącego oraz do odpowiednich służb.

10. W przedszkolu umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

11. W razie pojawienia się zaleceń odpowiednich służb i instytucji możliwa jest zmiana organizacji pracy przedszkola, w tym ograniczenia liczby zajęć lub całkowite ich zawieszenie.

12. Rodzice/opiekunowie prawni kontaktują się z dyrektorem, nauczycielem, specjalistą telefonicznie lub droga elektroniczną (email przedszkolny, grupowy lub do specjalisty zamieszczony na stronie internetowej przedszkola http://iskierka.blonie.pl )

13. Opłaty za pobyt dziecka w placówce oraz wyżywienie będą regulowane w formie przelewów na przedszkolne konta bankowe (szczegółowe informacje na stronie internetowej przedszkola)

Informacja o wysokości kwoty do zapłaty przekazana będzie do rodzica w formie sms do 5-ego dnia każdego miesiąca, a wpłaty prosimy realizować do 10 dnia każdego miesiąca.

14. Rodzice/ opiekunowie prawni informowani są o procedurze poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola, w oświadczeniu wymaganym przez placówkę podpisują fakt zapoznania się  z nią.

15. Każdy rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany przygotować własne dziecko na zmiany w funkcjonowaniu przedszkola wynikające z wprowadzenia powyższej procedury.

16. Zaleca się rodzicom/ opiekunom prawnym na bieżąco śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: internetowej stronie przedszkola http://iskierka.blonie.pl/ , www.gis.gov.pl , a także obowiązujących przepisów prawa.

17. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony lub wprowadzić inną formę kształcenia na odległość.

 

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. W przedszkolu wprowadza się dwie strefy:

a. strefa szatni (obszar szatni dla dzieci i rodzica)

b. strefa przedszkolaka ( sale przedszkolne tylko dla dzieci)

 

2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby wchodzące do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem umieszczonym w widocznym miejscu przy wejściu do placówki oraz zakrywają usta i nos.

3. Osoby wchodzące do przedszkola poruszają się w strefach wyznaczonych przez dyrektora placówki.

4. Dzieci nie zabierają z domu do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów z zewnątrz, napojów czy zabawek.

5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko i wyłącznie zdrowe dzieci - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

7. Rodzice nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

8. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola wchodzą do szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W przypadku większej ilości osób oczekujących na wejście do przedszkola, część osób pozostaje na zewnątrz przedszkola w wymaganych odstępach między sobą.

9. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

10. Rodzic/ opiekun prawny, w miarę możliwości, w sposób sprawny, nie przedłużając, przygotowuje dziecko do oddania opiekunowi/wychowawcy z placówki.

11. W celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas porannego rozstania w szatni rodzic/opiekun prawny bardzo dokładne wyjaśnia dziecku nowe zasady obowiązujące w placówce. Zgodnie bowiem z zaleceniami w zakresie zachowania dystansu społecznego wymagane jest, aby dziecko samodzielnie weszło do sali przedszkolnej.

12. W związku z ograniczeniami lokalowymi i organizacyjnymi dopuszcza się łączenie grup, w szczególności w godz. 7.00-8.00 i 16.00-17.00

13. Dzieci przed wejściem na salę – w obecności rodzica, będą miały wykonany pomiar temperatury.  Gdy pomiar nie będzie przekraczał 37,5 stopni C – dziecko zostaję wpuszczone do grupy przedszkolnej.

14. Na wyposażeniu każdej sali będzie dostępny termometr do wykorzystania w razie potrzeby w ciągu dnia.

15. Rodzic/prawny opiekun przynoszący do przedszkola posiłek dla dziecka wyłącznie ze względu na problemy zdrowotne, omawia indywidualnie z intendentem.

16. Dopuszcza się ze względów zdrowotnych przynoszenie do przedszkola posiłków dla dziecka po wcześniejszym uzgodnieniu z intendent przedszkola.

17. Po południu rodzic/prawny opiekun odbierający dzieci z przedszkola wywołują je przez domofon i oczekuje na dziecko w szatni.

18. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek stosować się do zaleceń procedury oraz do zaleceń pracowników przedszkola.

19. Rodzic/prawny opiekun dzieci chcący porozmawiać z dyrektorem, nauczycielem, specjalistą telefonicznie umawia się na spotkanie lub kontaktują się za pomocą e-maila przedszkolnego, zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola: http://iskierka.blonie.pl

 

III. ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, żywieniowe, opiekuńcze i edukacyjne.

2. Dzieci z grup przebywają w wyznaczonych salach, z zaleceniem ograniczonego przemieszczania się w placówce.

3. Do grupy przyporządkowani są – w miarę możliwości – ci sami opiekunowie.

4. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali jest zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

5. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5 m.

6. Personel kuchenny nie powinien w sposób bezpośredni kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

7. Dyrektor placówki organizuje żywienie dzieci, w tym zobowiązuje dostawców do bezpiecznego dostarczenia towarów oraz do dostarczenia zdrowych produktów żywieniowych.

8. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

9. Wydawanie posiłków będzie odbywało się zmianowo wg ustalonego harmonogramu. Naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 70 stopni lub będą wyparzane. Wykonywanie tych czynności także będzie miało charakter zmianowy.

 

IV. DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

1. Przedszkole zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci. Umożliwia korzystanie z istniejących na terenie placówki, placów zabaw pod nadzorem pracowników przedszkola zmianowo - wg określonego harmonogramu. Sprzęty znajdujące się na placu zabaw będą czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane.

2. Dopuszcza się organizowanie spacerów poza teren placówki zgodnie z wytycznymi GIS.

3. W ramach profilaktyki zaleca się systematyczne wietrzenie sal (co najmniej raz na godzinę).

4. Z sali zajęć usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (dywany, pluszaki, poduszki). Zabawki oraz inne wykorzystywane podczas zajęć przybory zaleca się systematycznie dezynfekować.

5. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów.

6. Zobowiązuje się nauczycieli do edukacji dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce, wyjaśnienia, dlaczego zostały wprowadzone.

7. Zaleca się przypomnienie oraz zawarcie nowych umów dotyczących:

a. prawidłowego korzystania z sanitariatów,

b. mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

c. mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

d. prawidłowego zachowania się przy stole,

e. unikania bliskiego kontaktu z innymi dziećmi np.: przytulania,

f. stosowania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk wodą z mydłem; podkreślenie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz nie podawania ręki na powitanie,

g. prawidłowego zachowania się podczas kichania oraz wycierania nosa,

h. korzystania z dystrybutora wody pod nadzorem nauczyciela.

8. Zaleca się współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz ich zdrowia.

 

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Podejrzenie zakażenia u dziecka:

a. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych u dziecka, w tym w szczególności gorączki, kaszlu jest ono izolowane w pomieszczeniu do tego wyznaczonym,

b. dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego opiekuna/pracownika,

c. niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu),

d. w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są niezwłocznie do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby oraz podjęcia odpowiednich działań w placówce.

e. powiadamia się stację sanitarno-epidemiologiczną, organ prowadzący, oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,

f. rodzice/opiekunowie prawni wszystkich dzieci obecnych w tym czasie w grupie zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji w placówce, oraz mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb sanitarnych,

g. w placówce przeprowadza się gruntowne sprzątanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, stoły, zabawki, oparcia, itp.).

2. Podejrzenie zakażenia u pracownika:

a. pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostają w domu, kontaktują się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, uzyskują poradę oraz informują o jej wynikach dyrektora placówki,

b. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie zostaje on odsunięty od pracy, uzyskuje poradę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz informuje o jej wynikach dyrektora placówki,

c. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe oraz stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

d. w przypadku potwierdzonego zakażenia na terenie placówki powiadamia się stację sanitarno-epidemiologiczną, organ prowadzący, należy stosować się ściśle do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

e. rodzice/opiekunowie prawni wszystkich dzieci obecnych w tym czasie w grupie, w której przebywał pracownik zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji w placówce, oraz mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb sanitarnych,

f. w dalszej kolejności ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się, aby zastosowała się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,

 

VI. PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

       LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 

1. Pracownicy, u których wystąpiły niepokojące objawy pozostają w domu i kontaktują się  telefonicznie z lekarzem POZ, w celu uzyskania teleporady medycznej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych konieczny jest kontakt z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej.

3.Obszar, którym poruszał się i przebywał  pracownik poddawany jest gruntownemu sprzątaniu i  dezynfekcji.

4. W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2  na terenie przedszkola niezbędny jest kontakt  z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

5. Ustalana jest lista osób przebywających w tym samym czasie w placówce, niezbędne jest stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i dzieci.

 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

Ważne telefony;

Organ prowadzący Urząd Miejski Błonie- 22 725 30 04

Kuratorium Oświaty w Warszawie-22 551 24 00 przedszkola - wybierz „9” lub  nr wew. 3121

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna- (22) 733-73-33

Służby medyczne: 112  , 999

GIS  22 536 13 00

Ministerstwo Zdrowia:  22 250 01 46  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Procedura zostaje wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola