PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ COVID-19

PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ COVID-19

ORAZ POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA

BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 „ISKIERKA” W BIENIEWICACH

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Cel procedury: ustalenie zasad postępowania dotyczących eliminowania ryzyka zarażenia się COVID-19 oraz postępowania w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zarażeniem wirusem.

Przedmiotem niniejszej procedury:  jest określenie zasad postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.

Zakres stosowania dotyczy: rodziców/opiekunów prawnych, dyrektora, nauczycieli, personelu pomocniczego, wychowanków przedszkola.

 

I. DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

1.      Przedszkole Publiczne Nr 6 „Iskierka”, w Bieniewicach  czynne     jest w                     godzinach 7.00 - 16.00.

2.      W godz. 7.00 – 16.00 przedszkole prowadzi działania opiekuńcze dostosowane                        do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu.

3.      Od 18 maja 2020r. utworzona będzie jedna grupa złożona ze zgłoszonych przez rodziców dzieci, które będą przebywały rotacyjnie (zamiennie) w dwóch salach przedszkolnych. Każda z sal sprzątana i dezynfekowana  będzie pod nieobecność dzieci.

4.      Czynności porządkowe w przedszkolu przeprowadzane będą  każdego dnia w celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dziecka w placówce (sprzątanie sal, mycie zabawek, dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych, placu zabaw).

5.      Przedszkole na bieżąco monitoruje i stosuje się do wszelkich zaleceń dotyczących procedur związanych z zagrożeniem rozszerzania się wirusa COVID-19 na terenie Polski, wydawanych przez odpowiednie służby i instytucje, w szczególności:

a.       Ministerstwo Zdrowia

b.      Główny Inspektorat Sanitarny

c.       Ministerstwo Edukacji Narodowej

d.      Mazowieckie Kuratorium Oświaty

e.       Burmistrza Błonia.

2.      Przedszkole zapewnia stały dostęp do niezbędnych środków higieny: dozowniki                         z płynem antybakteryjnym/antywirusowym przy wejściu do placówki, na terenie placówki, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

3.      W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby.

4.      Wszystkie zaobserwowane na terenie placówki przypadki pogorszenia stanu zdrowia dzieci sugerującego chorobę wirusową będą bezzwłocznie zgłaszane rodzicom                             z zaleceniem pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej   rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są niezwłocznie do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozprzestrzeniania  się choroby oraz podjęcia odpowiednich działań w placówce..

5.      W przypadku zaistnienia zagrożenia zakażeniem koronawirusem na terenie przedszkola dyrektor przekazuje w/w informacje do organu prowadzącego oraz do odpowiednich służb.

6.      W przedszkolu umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7.      W razie pojawienia się zaleceń odpowiednich służb i instytucji możliwa jest zmiana organizacji pracy przedszkola, w tym ograniczenia liczby zajęć lub całkowite ich zawieszenie.

8.      Opłaty za przedszkole będą regulowane w formie przelewu na przedszkolne konto bankowe. Uzyskanie informacji o wysokości kwoty do zapłaty będzie możliwe                             po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem administracji - nr telefonu: 22 725 11 90  lub 731 119 010. Dla osób, które nie będą miały możliwości regulować płatności zdalnie zorganizowana zostanie inna forma kontaktu w kancelarii.

9.       Dyrektor placówki  organizuje żywienie dzieci na dotychczasowych zasadach,  zobowiązując   dostawców   współpracujących z przedszkolem    i firmę cateringową            do odpowiedniego zabezpieczenia dostarczanych produktów żywnościowych  i  towarów. 

 

II. ZASADA PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci  3, 4, 5, 6- letnie uczęszczające do placówki w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Przyjmowanie do grup  przeprowadza zespół powołany przez dyrektora przedszkola na podstawie wytycznych MEN

      3.   Kryteria przyjęcia dziecka:

 

1) W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2) Dzieci pracowników oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.

4) Dzieci obojga pracujących rodziców.

5) Dzieci, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo, a drugi może w tym czasie sprawować  opiekę.

6) Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i niepracujących.

7) Dzieci rodziców nie pracujących.

4.Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze, uzasadnienie przyjęcia oraz oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka.

III. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1.      Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum                    z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby wchodzące do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem umieszczonym w widocznym miejscu przy wejściu do placówki oraz zakrywają usta i nos.

2.      Osoby wchodzące do przedszkola poruszają się w strefach wyznaczonych przez dyrektora placówki.

3.      Wszystkie ciągi komunikacyjne są systematycznie, co godzinę  dezynfekowane, prace porządkowe są na bieżąco monitorowane.

4.      Dzieci nie zabierają z domu do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, napojów czy zabawek.

5.      Dzieci do przedszkola  przyprowadzane są w godz. 7.00-8.00

6.      Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko i wyłącznie zdrowe dzieci - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

7.      Rodzice nie mogą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś                          na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać                     w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

8.      Rodzice/prawni opiekunowie zaopatrują swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia,                     w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

9.      W przypadku używania maseczki - po pozostawieniu dziecka w przedszkolu rodzice są zobowiązani do zabrania jej ze sobą, aby zachować maksymalne zasady higieny, możliwe jest pozostawienie w półeczce indywidualnej dziecka drugiej zabezpieczonej czystej maseczki na powrót dziecka do domu.

10.  Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dzieci nie wchodzą bezpośrednio do szatni,

11.  Wyznaczony pracownik placówki, przed szatnią w obecności rodziców i po uzyskaniu ich zgody, dokona pomiaru temperatury u dziecka i jeżeli wynik pomiaru będzie właściwy przeprowadzi go do szatni w celu zmiany obuwia i odzieży oraz pokieruje do odpowiedniej sali/grupy.

12.  Termometr powinien być dezynfekowany po każdorazowym użyciu.

13.   Dzieci z podwyższoną temperaturą podczas pobytu w placówce- powyżej 37,5 C   zostaną odizolowane od pozostałych dzieci i w obecności wyznaczonej osoby będą oczekiwać na odebranie przez rodzica, który zostanie bezzwłocznie poinformowany o tym fakcie.

14.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są zachować zasadę – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie 2 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem, z zachowaniem środków ostrożności.

15.  Po południu rodzice/prawni opiekunowie odbierający dzieci z przedszkola zgłaszają się do osoby wyznaczonej i czkają przed szatnią na  przyprowadzenie dziecka.                                

16.   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci chcący porozmawiać z dyrektorem, nauczycielem, specjalistą,  telefonicznie umawiają się na spotkanie lub kontaktują się za pomocą         poczty elektronicznej.            

 

IV. ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, żywieniowe, opiekuńcze i edukacyjne.

2.      Dzieci z poszczególnych grup przebywają w wyznaczonych i stałych salach,                                   z zaleceniem ograniczonego przemieszczania się w placówce.  

3.      Do grupy przyporządkowani są – w miarę możliwości– ci sami opiekunowie.

4.      Dopuszczalna ilość dzieci w jednej grupie nie może przekroczyć 10 (sala Słoneczek i Krasnali) oraz 8 dzieci w Sali Tropicieli.

5.      Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może                         być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

6.      Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5m.

7.      Personel kuchenny w sposób bezpośredni nie powinien  kontaktować                              się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

8.      Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

9.      Wydawanie posiłków będzie odbywało się odrębnie dla każdej grupy.

10.  Naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni lub będą wyparzane. Wykonywanie tych czynności także będzie miało charakter zmianowy.

V. DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

1.      Przedszkole zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci. Umożliwia korzystanie z istniejących na terenie placówki, placów zabaw pod nadzorem pracowników przedszkola zmianowo - wg określonego harmonogramu. Sprzęty znajdujące się na placu zabaw będą dezynfekowane.

2.      Dzieci przebywają w placówce i na jej terenie. Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spacerów  - do odwołania.

3.      W ramach profilaktyki zaleca się systematyczne wietrzenie sal (co najmniej                                        raz na godzinę) oraz prowadzenie zabaw i zajęć ruchowych, w miarę możliwości pogodowych przy otwartych oknach.

4.      Z sali zajęć usunięte zostaną  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Inne wykorzystywane podczas zajęć przybory zaleca się systematycznie dezynfekować.

5.      Zobowiązuje się nauczycieli do edukacji dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce, wyjaśnienia, dlaczego zostały wprowadzone.

6.      Zaleca się przypomnienie oraz zawarcie nowych umów dotyczących:

a)      prawidłowego korzystania z sanitariatów,

b)      mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

c)      mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

d)     prawidłowego zachowania się przy stole,

e)      unikania bliskiego kontaktu z innymi dziećmi np.: przytulania,

f)       stosowania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk wodą z mydłem; podkreślenie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz nie podawania ręki na powitanie,

g)      prawidłowego zachowania się podczas kichania oraz wycierania nosa,

h)      korzystania z dystrybutora wody pod nadzorem nauczyciela.

7.      Zaleca się współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz ich zdrowia.

8.      Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek stosować się do zaleceń procedury oraz do zaleceń pracowników przedszkola.

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PODMIOTU

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną.

2. Placówka wyznaczy pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi.

3.Pracownicy z podejrzeniem zakażenia korona wirusem  nie mogą przychodzić do pracy, powinni zostać w domu  skontaktować się z odpowiednimi służbami.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od pracy i powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemicznej w celu stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Wstrzymane zostanie przyjmowanie kolejnych grup dzieci do przedszkola, a obszar gdzie przebywał pracownik zostanie poddany gruntownej dezynfekcji i sprzątaniu.

6. Zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie i w tych częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7.Dyrektor placówki będzie w ścisłym kontakcie z państwowym inspektorem sanitarnym i będzie stosował dodatkowe procedury jeżeli będą takie zalecenia.

8. W widocznych miejscach na tablicach informacyjnych będą umieszczone telefony kontaktowe do powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej i  służb medycznych . Na bieżąco będą śledzone informacje Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

2.      Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i dzieci.

3.      Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków                                     z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

Ważne telefony;

Organ prowadzący Urząd Miejski Błonie- 22 725 30 04

Kuratorium Oświaty w Warszawie-22 551 24 00 przedszkola - wybierz „9” lub  nr wew. 3121

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna- (22) 733-73-33

Służby medyczne: 112  , 999

GIS  22 536 13 00

Ministerstwo Zdrowia:  22 250 01 46  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Procedura zostaje wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola