Materiały dla Rodziców

  • Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dla Rodziców i Opiekunów dzieci z naszego przedszkola.


 

System wzmocnień pozytywnych i eliminacji negatywnych zachowań

w Przedszkolu Publicznym nr 6 Iskierka w Bieniewicach

 

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno.
Opracowując „Kodeks  przedszkolaka” musimy zarówno wspierać 
i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad ,

jak również  konsekwentnie egzekwować go.
Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.
Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.
Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

 

Wzmocnienia pozytywne stosujemy  za :

•Przestrzeganie ustalonych zasad i umów.

•Wysiłek włożony w wykonaną pracę.

•Wywiązanie się z podjętych obowiązków.

• Bezinteresowną pomoc innym.

•Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

Formy wzmocnień :

•Pochwała indywidualna.

•Pochwała wobec grupy.

•Pochwała przed rodzicami.

•Wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy w grupie

•Przydzielenie ważnego zadania do wykonania.

•Wyznaczenie dziecka na "pomocnika" przy realizacji określonego zadania.

• Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy.

•Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki.

•Chodzenie w pierwszej parze.

*Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania ( odznaka,  naklejka, order  ).

 

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

ELIMINACJĘ  NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ  STOSUJEMY ZA:

•Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia
w grupie i przedszkolu.

•Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
własnemu i innych.

•Zachowania agresywne.

•Niszczenie wytworów pracy innych - ich własności.

•Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

FORMY  ELIMINACJI  NEGATYWNYCH  ZACHOWAŃ :

Upomnienie słowne  indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad).

•Upomnienie słowne  wobec grupy.

• Poinformowanie rodziców o przewinieniu.

• Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka.

•Czasowe odsunięcie od zabawy.

•Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.

•Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji).

•Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

•Spędzanie kilku minut na "krzesełku myślenia" przy nauczycielu

•Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia).

•Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek
w kącikach zainteresowań).

 

 

 Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? 

Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca publikację "Przed_progiem" pod red. Małgorzty Skury, Michała Lisickiego, Doroty Sumińskiej


Polityka Ochrony Dzieci  Przed Agresją i Krzywdzeniem


 

Program Wychowawczy i Profilaktyki

 


Dziecko w świecie Matematyki