Historia

 

Historia przedszkola

 

    Starania o utworzenie grupy przedszkolnej dla dzieci 3-6 letnich przy szkole rozpoczęto z inicjatywy ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach mgr Juliana Kowalika. Oficjalne otwarcie oddziału przedszkolnego w Bieniewicach nastąpiło 27 października 1973r.W tym dniu po raz pierwszy próg sali przedszkolnej przekroczyło trzydzieścioro dzieci w wieku 5 i 6 lat.

   Przygotowania do uruchomienia przedszkola trwały jednak już od dawna. Należało odpowiednio zorganizować bazę materialną placówki: dostosować kuchnię, zaplecze, salę do zajęć. Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej zakupiono lodówkę, naczynia i sprzęt kuchenny. Wyremontowano sposobem gospodarczym salę dla przedszkolaków, gromadzono sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć dla najmłodszych. Prowadzenie tej grupy dzieci powierzono dotychczasowej nauczycielce szkoły podstawowej P.Hannie Wasilewskiej, która przez kolejne lata pełniła funkcję kierowniczą w przedszkolu.       Personel przedszkola stanowiły wtedy panie: kucharka Maria Stachlewska, intendent Irena Wolańczyk, pomoc nauczycielki Sabina Gajewska. 

  Przedszkole czynne było w godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, a także w soboty. I tak grupa przedszkolaków rozpoczęła swą pierwszą edukację, a oddział przedszkolny stał się nieodłączną częścią szkoły podstawowej. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie rodziców i całej społeczności lokalnej w utworzeniu małego przedszkola. Z czasem zwiększono personel przedszkola o drugą nauczycielkę. Przekazano również na użytek przedszkola teren wokół szkoły od strony południowej tzw. ”małe boisko”. I w takim kształcie przedszkole przetrwało do roku 1986. Wtedy to, po rozbudowie szkoły podstawowej: oddaniu do użytku sali gimnastycznej szatni i kolejnych sal lekcyjnych, został utworzony drugi oddział przedszkolny.

   Od 1 września 1986r przedszkole stanowiło już dwie grupy: 6-latków tzw. ”O” oraz grupę 3-4-5 latków. Powiększyło się grono pracowników przedszkola i stanowiło ono już odrębną placówkę edukacyjną. Przez kolejne lata doposażano placówkę w nowe pomoce, przybory, sprzęt. Zmieniali się pracownicy, kolejne roczniki odchodziły do tutejszej szkoły. Rosło grono absolwentów przedszkola.

   Od 1 września 1994 r  przedszkole realizowano tzw. podstawy programowe ("minimum programowe") i czynne było sześć godzin dziennie (7.30-13.30). Personel pedagogiczny stanowiły trzy nauczycielki, pracownicy administracyjno-obsługowy także trzy etaty. Przez wszystkie lata swej działalności w przedszkolu prężnie działała Rada Rodziców, wspierając swym ogromnym zaangażowaniem realizację statutowych zadań przedszkola.

   W trzydziestą rocznicę powstania, przedszkole otrzymało nazwę „Iskierka”. Skąd taki pomysł? Otóż zwróciliśmy się do Rodziców i naszych podopiecznych z propozycją wymyślenia imienia lub nazwy dla przedszkola. Składano różne propozycje. Drogą głosowania wybór padł na:”Iskierkę”. Rada Pedagogiczna naszego przedszkola wraz z Radą Rodziców ustaliła, aby połączyć uroczystości rocznicowe przedszkola wraz z nadaniem jej imienia i wyznaczyć je na dzień 27 października 2003r. Następnie wymyślono „logo” dla przedszkola, rozpoczęły się prace nad repertuarem i scenariuszem całej uroczystości. Mottem naszej pracy pedagogicznej  jest idea : ” Z małej iskierki bywa płomień wielki”. Chcemy w ten sposób przekazać przesłanie, że wszystkie dzieci noszą w sobie pewien wrodzony potencjał, talent (tzw.„iskrę ”). Wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby żadna „iskierka” nie zmarnowała swej twórczej mocy i aby rozbłysnęła blaskiem szczęścia, radości. Tak jak iskrzą się gwiazdy i drogie kamienie, tak niech każde dziecko rozbłyśnie blaskiem dla swych najbliższych, będzie ich dumą i miłością. A rolą naszego przedszkola niech będzie stwarzanie równych szans dla wszystkich dzieci  do pełnej realizacji ich potencjału i właściwego rozwoju.

  Obecnie przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:00. Personel stanowi dziewięć osób.