zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

  • Drukuj

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla grupy Tropiciele na październik 2020 r.

 

1.       Jesień w sadzie.

2.       Jesień na działce.

3.       O sobie samym.

4.       Nasze zmysły.

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

·         spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

·         określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, skóry,

·         rysowanie siebie z uwzględnieniem charakterystycznych szczegółów.

Językowa aktywność dziecka

·         rozwijanie koordynacji ruchowej,

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

·         nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,

·         nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki ,

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się.

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

·         wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

·         stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii,

·         godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek,

·         podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych,

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

·         pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,

·         określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry,

·         ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych),

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,

·         nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

·         formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

·         czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,

·         czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,

·         rozpoznawanie liter pisanych,

·         wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,

·          liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

·         układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończe

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

·         poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,

·         ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny,

·         samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,

·         tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą.

Poznawcza aktywność dziecka

·         wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów), układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,

·         różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,

·         orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,

·         klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,

·         rozpoznawanie cyfr i liczby 10,

·         dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

·         odtwarzanie rytmu w metrum 2/4 3/4 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

·         inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,

·         tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian– żaba – jezioro...

·         nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły,

·         dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.