zamierzenia wych-dydaktyczne

Czego uczymy się w lutym w grupie Tropicieli

 

Tydzień 1: Tydzień uśmiechu

Tydzień 2: Mali badacze

Tydzień 3: Zabawy na śniegu

Tydzień 4: Poznajemy zawody

 

Umiejętności dziecka:

·         Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi. Stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.

·         Rozpoznaje litery (T, t, F, f, W, w).

·         Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Czyta globalnie proste wyrazy.

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Określa prawą i lewą stronę.

·         Rozpoznaje cyfry (cyfra 6).

·         Stosuje liczebniki porządkowe.

·         Doskonali umiejętność liczenia: przelicza elementy, porównuje liczebność elementów w zbiorach.

·         Porównuje wielkość przedmiotów.

·         Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.

·         Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad.

·         Zna figury geometryczne.

·         Śpiewa piosenki.

·         Rozpoznaje tempo i nastrój muzyki. Rozwija poczucie rytmu.

·         Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty.

·         Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.

·         Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych.

·         Eksperymentuje z mieszaniem kolorów farb.

·         Rozumie terminy: portret, pejzaż, martwa natura.

·         Wie, co to są barwy ciepłe i barwy zimne.

·         Rozwija sprawność grafomotoryczną: pisze i rysuje po śladzie.

·         Rozwija spostrzegawczość.

·         Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.

·         Dostrzega i szanuje emocje innych osób.

·         Rozumie potrzebę dbania o zdrowie (zdrowe zęby).

·         Uczestniczy w zajęciach ruchowych i gimnastycznych.

·         Rozwija świadomość ekologiczną.

·         Obserwuje przyrodę. Nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku (zimy).

·         Zna i nazywa niektóre sporty zimowe.

·         Rozpoznaje i nazywa niektóre zawody. Potrafi powiedzieć, na czym polega praca osób, które je wykonują. Wie, na czym polega praca piekarza.