zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla grupy Tropiciele

na styczeń  2021 r.

1.W karnawale same bale

2. Zwierzęta są głodne

3. Odwiedzili nas babcia i dziadek

4. Zabawy na śniegu

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,

·         kulturalne spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,

·         wiązanie obuwia.

Językowa aktywność dziecka

·         rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców),

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

·        nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,

·         wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,

·         przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         otaczanie troską roślin i zwierząt,

·         czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury,

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości ,

·         godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek.

·         szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,

·         podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty,

·         próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny,

·         wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·         posługiwanie się poprawną mową,

·         wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,

·          liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,

·         rozpoznawanie liter pisanych, czytanie krótkich tekstów,

·         formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

·         czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,

Artystyczna aktywność dziecka

·         samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,

·         poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy,

·         improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

·         opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

Poznawcza aktywność dziecka

·         klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,

·         nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,

·         odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze,

·       rozwijanie myślenia logicznego poprzez: układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów),

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,

·         dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

·         uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych,

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,

·         porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >.