*zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne*

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  DLA  GRUPY  KRASNALE                             NA MIESIĄC STYCZEŃ  2021 r.

      Tematy Kompleksowe:

1.     -  Mijają dni , miesiące, lata

2.   -   Zwierzęta są głodne

3.    -  Odwiedzili nas babcia i dziadziuś

4.    -  Zabawy na śniegu

Przewidywane  osiągnięcia  dziecka  z  odniesieniami  do  podstawy  programowej

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

·         zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

·         dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

·         rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

·         wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

·         uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

·         uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,

·         aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.

·         uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.

·         przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem.

·         samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.

·         wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

·         budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg); konstruowanie z tworzywa przyrodniczego, korka, drutu, papieru, wełny.

·         ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),

·         poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

·         zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,

·         dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie (np. dokarmianie ptaków zimą).

·         wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,

·         szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.

·         dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

·         przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

·         odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

·         określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,

·         dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka.

·         współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

·         wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

·         aktywne słuchanie rozmówcy,

·         przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,

·         śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,

·         odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

·         wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.

·         nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

·         pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,

·         uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,

·         nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia

·         łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,

·         rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

·         uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne,

·         przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,

·         wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

·         recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy,

·         śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,

·         przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,

·         nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,

·         wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych.

·         rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko,

·         słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

·         wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

·         uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,

·         uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,

·         wykonywanie ćwiczeń w parach,

·         klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,

·         poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.