Aktualności

Drodzy rodzice !!!

W dn. 9 kwietnia od godziny 13.00 udostępnione będą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny.

Listy wywieszone zostaną w wejściu do przedszkola.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 731119010


Ważna informacja!

Zawieszenie zajęć w przedszkolach

(zamiana terminów)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 29.03.2021-18.04.20121 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkoli na obszarze całego kraju (Rozp.MEN z dn. 26 marca 2021r. )

Zajęcia w przedszkolach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość w formie ustalonej przez wychowawców grup.

Rodzicom będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zasadach obowiązujących jak dotychczas.

Jednocześnie informujemy iż przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne na wniosek rodziców dzieci, którzy:

–   są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

–   realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

–   pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

–  wykonują działania ratownicze,

–  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

–  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 –  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 –  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 –  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 –  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek ,

 oraz na wniosek :

–  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 731119010, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WNIOSEK DO POBRANIA

Na zgłoszenia czekamy

w dniu 9 kwietnia do godz. 14.00  Tło wiosna malowane akwarelą Darmowych Wektorów