zamierzenia wych-dydaktyczne

 

 

 

Czego uczymy się w czerwcu w grupie Tropicieli?

 

Tydzień  1: Dzień Dziecka

Tydzień 2: Świat owadów

Tydzień 3: Uroki lata

Tydzień 4: Wakacje tuż-tuż

 

Umiejętności dziecka:

 

·         Uczestniczy w rozmowach na bliskie mu tematy.

·         Stara się mówić poprawnie i wyraźnie.

·         Rozpoznaje litery (G, g, H, h).

·         Wysłuchuje głoski w wyrazach.

·         Dzieli wyrazy na sylaby. Wyodrębnia wyrazy w zdaniach.

·         Kreśli po śladzie poznane litery.

·         Czyta proste wyrazy oraz krótkie teksty z poznanych liter.

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Opowiada historyjki obrazkowe, zachowując kolejność zdarzeń.

·         Zna cyfry od 0 do 10.

·         Przelicza elementy. Stosuje liczebniki główne i porządkowe.

·         Dodaje i odejmuje na konkretach.

·         Szacuje i dokonuje pomiaru długości przedmiotów.

·         Klasyfikuje według określonych zasad.

·         Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

·         Stosuje określenia następstwa czasu, np. dzisiaj, jutro, wczoraj. Rozwija zainteresowania pomiarem czasu.

·         Zna nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

·         Rozpoznaje symbole w otoczeniu i wyjaśnia ich znaczenie.

·         Myśli logicznie – układa i rozwiązuje zagadki.

·         Chętnie obserwuje przyrodę. Rozpoznaje środowisko łąki (rośliny i zwierzęta).

·         Zna i stosuje pojęcia odnoszące się do zjawisk atmosferycznych (tęcza, burza, ulewa).

·         Wymienia cechy charakterystyczne lata.

·         Zna popularne miejsca letniego wypoczynku (morze, góry, jeziora).

·         Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.

·         Rozwija wyobraźnię muzyczną, eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.

·         Śpiewa poznane piosenki.

·         Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, wykleja, koloruje, konstruuje.

·         Chętnie podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (oglądanie książek, zabawy konstrukcyjne).

·         Wie, jak dawniej i obecnie ludzie przekazują sobie wiadomości. Zna swój adres.

·         Obdarza uwagą inne osoby.

·         Respektuje prawa i obowiązki swoje i innych osób.

·         Zna numery alarmowe. Rozumie, że podczas wakacji trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. 


 

Czego uczymy się w maju w grupie Tropicieli?

 

Tydzień 1 : Mieszkam w Polsce

Tydzień 2 : Na wsi

Tydzień 3 : Święto mamy, święto taty

Tydzień 4 : W zoo

 

Umiejętności dziecka:

 

·         Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe. Zna hymn swojego kraju.

·         Zna legendę opowiadającą o początkach państwa polskiego.

·         Wie, jakie miasto jest stolicą Polski. Zna główne zabytki i budowle Warszawy.

·         Poznaje cechy charakterystyczne dla różnych regionów Polski (krajobraz, stroje ludowe).

·         Orientuje się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

·         Wypowiada się poprawnie pod względem poprawności gramatycznej.

·         Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.

·         Rozpoznaje litery (K, k, R, r).

·         Pisze litery po śladzie.

·         Czyta proste wyrazy.

·         Rozróżnia głoski. Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Rozwija spostrzegawczość.

·         Rozpoznaje cyfry (cyfry 9, 0).

·         Przelicza elementy. Doskonali umiejętność liczenia.

·         Rozróżnia kierunki.

·         Klasyfikuje elementy według określonych zasad.

·         Zna i wie, co oznaczają znaki matematyczne +, –. Ustala wynik dodawania i odejmowania.

·         Porównuje kształt przedmiotów.

·         Rozpoznaje monety.

·         Zna podstawowe figury geometryczne.

·         Rozumie i stosuje pojęcie para.

·         Dokonuje pomiaru długości.

·         Konstruuje grę planszową.

·         Rozpoznaje wiejski krajobraz.

·         Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane na wsi.

·         Wie, jakie produkty otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt. Wie, skąd pochodzi miód.

·         Zna nazwy zwierząt egzotycznych.

·         Odczuwa swoją przynależność do rodziny. Przejawia szacunek wobec najbliższych.

·         Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne.

·         Śpiewa piosenki. Rozwija poczucie rytmu. Reaguje ruchem na zmianę rytmu muzyki.

·         Współpracuje z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.

·         Rozpoznaje i nazywa emocje. Stara się panować nad emocjami trudnymi. 

 


 

Czego uczymy się w kwietniu w grupie Tropicieli

 

Tydzień 1: Jajka malowane

Tydzień 2: Dzień i noc

Tydzień 3 : Dbamy o naszą planetę

Tydzień 4 : W zdrowym ciele zdrowy duch

 

Umiejętności dziecka:

 Rozpoznaje litery (J, j, N, n, C, c).

·         Wysłuchuje głoski w wyrazach.

·         Wyszukuje poznane litery.

·         Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Wyodrębnia wyrazy w zdaniach.

·         Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne. Stara się mówić wyraźnie.

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi.

·         Pisze po śladzie.

·         Rozpoznaje cyfry (cyfra 8).

·         Doskonali umiejętność liczenia. Porównuje liczebność zbiorów.

·         Zna znaki matematyczne: <, >, =.

·         Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy.

·         Określa kierunki. Rozróżnia prawą i lewą stronę.

·         Porównuje kształt przedmiotów.

·         Posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu. Rozumie następstwo dnia i nocy.

·         Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.

·         Dowiaduje się, jak działa zegar.

·         Odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli.

·         Wykonuje prace plastyczno-techniczne, np. projektuje i wykonuje kartkę świąteczną.

·         Posługuje się nożyczkami.

·         Śpiewa piosenki.

·         Rozwija poczucie rytmu.

·         Współpracuje w zespole. Dzieli się swoją wiedzą.

·         Zna zwyczaje związane z Wielkanocą.

·         Dba o swoje bezpieczeństwo podczas zabawy na sprzęcie terenowym.

·         Rozwija ciekawość badawczą. Chętnie obserwuje przyrodę.

·         Rozumie, że należy dbać o przyrodę.

·         Wie, jak ważne jest segregowanie śmieci.

·         Wie, jakie zwierzęta prowadzą dzienny, a jakie nocny tryb życia.

·         Przeprowadza proste doświadczenia.

·         Rozwija zainteresowania kosmosem. Zna pojęcie gwiazdozbiór.

 

·         Rozumie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować zasady bezpieczeństwa.

 

 

Czego uczymy się w marcu w grupie Tropicieli ?

 

Tydzień 1: Kolorowy świat

Tydzień 2: Muzyka wokół nas

Tydzień 3: Nadchodzi wiosna

Tydzień 4: Wiosenne sprzątanie

 

Umiejętności dziecka:

 Uczestniczy w rozmowach na bliskie mu tematy. Poszerza zasób słownictwa.

·         Rozumie znaczenie prostych symboli. Odczytuje informacje, jakie one przekazują.

·         Opowiada proste historyjki obrazkowe, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.

·         Rozpoznaje litery (S, s, Z, z, Ł, ł).

·         Kreśli poznane litery po śladzie oraz rysuje wzory litero podobne.

·         Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter.

·         Słucha tekstów literackich i uczestniczy w rozmowie na ich temat.

·         Rozpoznaje cyfry (cyfra 7).

·         Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

·         Określa kierunek na kartce papieru, np.: góra, dół, prawy górny róg, lewy górny róg…

·         Określa kierunek i położenie przedmiotów w przestrzeni.

·         Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

·         Przelicza elementy, dodaje je i odejmuje w sytuacji użytkowej.

·         Stosuje określenia dotyczące następstwa czasu, np. dzisiaj, wczoraj, jutro.

·         Posługuje się nazwami dni tygodnia, nazwami miesięcy i pór roku.

·         Układa przedmioty w grupy, szeregi, układy rytmiczne.

·         Wymienia zwierzęta należące do rodziny kotów (lew, gepard, puma, tygrys).

·         Rozumie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania.

·         Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (oglądanie książek, zabawy konstrukcyjne).

·         Wymienia cechy charakterystyczne aktualnej pory roku (wiosny).

·         Wskazuje na pierwsze oznaki wiosny (przylatujące ptaki, pierwsze kwiaty, wyższa temperatura itp.).

·         Wskazuje i nazywa części roślin (kwiat, łodyga, liść, korzeń).

·         Wie, czego rośliny potrzebują do życia.

·         Uczestniczy w zabawach muzycznych i muzyczno-ruchowych.

·         Śpiewa piosenki.

·         Rozumie znaczenie słów: filharmonia, kompozytor, orkiestra.

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych.

·         Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

·         Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.

·         Rozumie, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia.

·         Dba o porządek w miejscu pracy.

·         Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, rysuje, wykleja, lepi.

·         Czerpie radość z obserwowania przyrody, dostrzega jej piękno.