zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne dla gr. Tropiciele

na wrzesień 2020

1.Witajcie w przedszkolu.

2.Wspominamy wakacje

3.Droga do przedszkola

4.Nadeszła jesień

5. Co robią zwierzęta jesienią

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

- określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, skóry

-  kulturalne spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek

- rozwijanie koordynacji ruchowej, ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

- nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

- nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

- improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki

- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,

- przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

- zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi np.: komendy policji, pogotowia ratunkowego,

- sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,

- szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

- czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury

Społeczny obszar rozwoju dziecka

- czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie,

- pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,

- prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

- pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

- sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,

- formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

- poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru, układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru,

- wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań.

- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,

- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,

- wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b,

- czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań.

- samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,

- improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części,

budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

- inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,

-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,

- nazywanie źródeł dźwięków, odtwarzanie rytmu

- słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów,

- orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,

- posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących.

- rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów),

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,

- liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, - posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy),

- poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów

- nauka elementów wybranych tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

- poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt.