*zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne*

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  DLA  GRUPY  KRASNALE    NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK   2020 r. 

1.     Jesień w sadzie.

2.     Jesień na działce.

3.     O sobie samym.

4.     Nasze zmysły.

 

Przewidywane  osiągnięcia  dziecka  z  odniesieniami  do  podstawy  programowej

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

·         zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

·         rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

·         wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

·         uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

·         uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

·         uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przezywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

·         rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.

·         określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,

·         rysowanie siebie.

·         nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała),

·         odwzorowywanie elementów  (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

·         rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabawa ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

·         dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

·         zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy

·         dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.

·         szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności.

·         wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,

·         określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach,

·         radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchanie wybranych utworów literackich,

·         dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

·         uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,

·         szukanie kompromisu w spornych sprawach.

·         dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,

·         współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,

·         przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

·         określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu

·         unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu.

·         dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

·         podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,

·         identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te zawody.

·         swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,

·         wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,

·         rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

·         wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek.

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),

·         dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

·         rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

·         porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,

·         rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,

·         nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty),

·         poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

·         uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

·         odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

·         wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.

·         rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp. , oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania

·         uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,

·         uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję  i radość,

·         nazywanie figur geometrycznych.

·         wypowiadania się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

·         odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

·         śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,

·         rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

·         dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,

·         dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,