DYŻUR WAKACYJNY

 

Uwaga Rodzice - dyżur wakacyjny.

Zgodne z zaleceniem organu prowadzącego - Gminy Błonie wszystkie przedszkola publiczne będą pełnić

dyżur wakacyjny w okresie 1 lipca-21 sierpnia 2020r.

 

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące planowanego dyżuru wakacyjnego organizowanego w naszym przedszkolu.Według najnowszych wytycznych GIS minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza  niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

Prosimy o  rozważne podejmowanie decyzji, które muszą wynikać z realnej potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem podczas wykonywania obowiązków zawodowych obojga pracujących rodziców, oraz zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów.

Dzieci będą przyjmowane według następujących zasad kolejności przyjęć:

1.Dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.Dzieci pracowników oświaty i  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących, którzy od momentu pobytu dzieci w przedszkolu nie  będą pobierać zasiłku opiekuńczego, którzy  nie korzystają  z  urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz nie przebywają na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie. 

4.Dzieci obojga pracujących rodziców, którzy od momentu pobytu dzieci w przedszkolu nie  będą pobierać zasiłku opiekuńczego, którzy nie korzystają z  urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz                nie przebywają na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie. 

5.W dalszej kolejności inne poza w/w.

 

W dniach 1-12 czerwca 2020r. będziemy zbierać od Państwa zgłoszenia  dzieci na dyżur wakacyjny tylko drogą elektroniczną wg schematu: 

1) imię, nazwisko dziecka: ………………………………

2)  data : od……. …do …………….lipca 2020r.

3) data : od……….. do …………….sierpnia 2020r.

4) godziny pobytu w przedszkolu:  ………..………..

Informujemy także, że w przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci będą podejmowane działania kwalifikujące dzieci na dyżur (np. dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców o wykonywaniu pracy  w tym czasie).

Po przyjęciu zgłoszeń będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach niezbędnych do organizacji dyżuru wakacyjnego  (dokumentacja  , terminy i wysokość opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu).

 

Z poważaniem

Dyrektor PP6 Iskierka

 

PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ COVID-19

PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ COVID-19

ORAZ POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA

BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 „ISKIERKA” W BIENIEWICACH

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Cel procedury: ustalenie zasad postępowania dotyczących eliminowania ryzyka zarażenia się COVID-19 oraz postępowania w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zarażeniem wirusem.

Przedmiotem niniejszej procedury:  jest określenie zasad postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.

Zakres stosowania dotyczy: rodziców/opiekunów prawnych, dyrektora, nauczycieli, personelu pomocniczego, wychowanków przedszkola.

 

I. DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

1.      Przedszkole Publiczne Nr 6 „Iskierka”, w Bieniewicach  czynne     jest w                     godzinach 7.00 - 16.00.

2.      W godz. 7.00 – 16.00 przedszkole prowadzi działania opiekuńcze dostosowane                        do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu.

3.      Od 18 maja 2020r. utworzona będzie jedna grupa złożona ze zgłoszonych przez rodziców dzieci, które będą przebywały rotacyjnie (zamiennie) w dwóch salach przedszkolnych. Każda z sal sprzątana i dezynfekowana  będzie pod nieobecność dzieci.

4.      Czynności porządkowe w przedszkolu przeprowadzane będą  każdego dnia w celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dziecka w placówce (sprzątanie sal, mycie zabawek, dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych, placu zabaw).

5.      Przedszkole na bieżąco monitoruje i stosuje się do wszelkich zaleceń dotyczących procedur związanych z zagrożeniem rozszerzania się wirusa COVID-19 na terenie Polski, wydawanych przez odpowiednie służby i instytucje, w szczególności:

a.       Ministerstwo Zdrowia

b.      Główny Inspektorat Sanitarny

c.       Ministerstwo Edukacji Narodowej

d.      Mazowieckie Kuratorium Oświaty

e.       Burmistrza Błonia.

2.      Przedszkole zapewnia stały dostęp do niezbędnych środków higieny: dozowniki                         z płynem antybakteryjnym/antywirusowym przy wejściu do placówki, na terenie placówki, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

3.      W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby.

4.      Wszystkie zaobserwowane na terenie placówki przypadki pogorszenia stanu zdrowia dzieci sugerującego chorobę wirusową będą bezzwłocznie zgłaszane rodzicom                             z zaleceniem pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej   rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są niezwłocznie do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozprzestrzeniania  się choroby oraz podjęcia odpowiednich działań w placówce..

5.      W przypadku zaistnienia zagrożenia zakażeniem koronawirusem na terenie przedszkola dyrektor przekazuje w/w informacje do organu prowadzącego oraz do odpowiednich służb.

6.      W przedszkolu umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7.      W razie pojawienia się zaleceń odpowiednich służb i instytucji możliwa jest zmiana organizacji pracy przedszkola, w tym ograniczenia liczby zajęć lub całkowite ich zawieszenie.

8.      Opłaty za przedszkole będą regulowane w formie przelewu na przedszkolne konto bankowe. Uzyskanie informacji o wysokości kwoty do zapłaty będzie możliwe                             po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem administracji - nr telefonu: 22 725 11 90  lub 731 119 010. Dla osób, które nie będą miały możliwości regulować płatności zdalnie zorganizowana zostanie inna forma kontaktu w kancelarii.

9.       Dyrektor placówki  organizuje żywienie dzieci na dotychczasowych zasadach,  zobowiązując   dostawców   współpracujących z przedszkolem    i firmę cateringową            do odpowiedniego zabezpieczenia dostarczanych produktów żywnościowych  i  towarów. 

 

II. ZASADA PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci  3, 4, 5, 6- letnie uczęszczające do placówki w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Przyjmowanie do grup  przeprowadza zespół powołany przez dyrektora przedszkola na podstawie wytycznych MEN

      3.   Kryteria przyjęcia dziecka:

 

1) W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2) Dzieci pracowników oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.

4) Dzieci obojga pracujących rodziców.

5) Dzieci, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo, a drugi może w tym czasie sprawować  opiekę.

6) Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i niepracujących.

7) Dzieci rodziców nie pracujących.

4.Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze, uzasadnienie przyjęcia oraz oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka.

III. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1.      Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum                    z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby wchodzące do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem umieszczonym w widocznym miejscu przy wejściu do placówki oraz zakrywają usta i nos.

2.      Osoby wchodzące do przedszkola poruszają się w strefach wyznaczonych przez dyrektora placówki.

3.      Wszystkie ciągi komunikacyjne są systematycznie, co godzinę  dezynfekowane, prace porządkowe są na bieżąco monitorowane.

4.      Dzieci nie zabierają z domu do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, napojów czy zabawek.

5.      Dzieci do przedszkola  przyprowadzane są w godz. 7.00-8.00

6.      Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko i wyłącznie zdrowe dzieci - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

7.      Rodzice nie mogą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś                          na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać                     w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

8.      Rodzice/prawni opiekunowie zaopatrują swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia,                     w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

9.      W przypadku używania maseczki - po pozostawieniu dziecka w przedszkolu rodzice są zobowiązani do zabrania jej ze sobą, aby zachować maksymalne zasady higieny, możliwe jest pozostawienie w półeczce indywidualnej dziecka drugiej zabezpieczonej czystej maseczki na powrót dziecka do domu.

10.  Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dzieci nie wchodzą bezpośrednio do szatni,

11.  Wyznaczony pracownik placówki, przed szatnią w obecności rodziców i po uzyskaniu ich zgody, dokona pomiaru temperatury u dziecka i jeżeli wynik pomiaru będzie właściwy przeprowadzi go do szatni w celu zmiany obuwia i odzieży oraz pokieruje do odpowiedniej sali/grupy.

12.  Termometr powinien być dezynfekowany po każdorazowym użyciu.

13.   Dzieci z podwyższoną temperaturą podczas pobytu w placówce- powyżej 37,5 C   zostaną odizolowane od pozostałych dzieci i w obecności wyznaczonej osoby będą oczekiwać na odebranie przez rodzica, który zostanie bezzwłocznie poinformowany o tym fakcie.

14.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są zachować zasadę – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie 2 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem, z zachowaniem środków ostrożności.

15.  Po południu rodzice/prawni opiekunowie odbierający dzieci z przedszkola zgłaszają się do osoby wyznaczonej i czkają przed szatnią na  przyprowadzenie dziecka.                                

16.   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci chcący porozmawiać z dyrektorem, nauczycielem, specjalistą,  telefonicznie umawiają się na spotkanie lub kontaktują się za pomocą         poczty elektronicznej.            

 

IV. ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, żywieniowe, opiekuńcze i edukacyjne.

2.      Dzieci z poszczególnych grup przebywają w wyznaczonych i stałych salach,                                   z zaleceniem ograniczonego przemieszczania się w placówce.  

3.      Do grupy przyporządkowani są – w miarę możliwości– ci sami opiekunowie.

4.      Dopuszczalna ilość dzieci w jednej grupie nie może przekroczyć 10 (sala Słoneczek i Krasnali) oraz 8 dzieci w Sali Tropicieli.

5.      Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może                         być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

6.      Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5m.

7.      Personel kuchenny w sposób bezpośredni nie powinien  kontaktować                              się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

8.      Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

9.      Wydawanie posiłków będzie odbywało się odrębnie dla każdej grupy.

10.  Naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni lub będą wyparzane. Wykonywanie tych czynności także będzie miało charakter zmianowy.

V. DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

1.      Przedszkole zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci. Umożliwia korzystanie z istniejących na terenie placówki, placów zabaw pod nadzorem pracowników przedszkola zmianowo - wg określonego harmonogramu. Sprzęty znajdujące się na placu zabaw będą dezynfekowane.

2.      Dzieci przebywają w placówce i na jej terenie. Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spacerów  - do odwołania.

3.      W ramach profilaktyki zaleca się systematyczne wietrzenie sal (co najmniej                                        raz na godzinę) oraz prowadzenie zabaw i zajęć ruchowych, w miarę możliwości pogodowych przy otwartych oknach.

4.      Z sali zajęć usunięte zostaną  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Inne wykorzystywane podczas zajęć przybory zaleca się systematycznie dezynfekować.

5.      Zobowiązuje się nauczycieli do edukacji dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce, wyjaśnienia, dlaczego zostały wprowadzone.

6.      Zaleca się przypomnienie oraz zawarcie nowych umów dotyczących:

a)      prawidłowego korzystania z sanitariatów,

b)      mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

c)      mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

d)     prawidłowego zachowania się przy stole,

e)      unikania bliskiego kontaktu z innymi dziećmi np.: przytulania,

f)       stosowania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk wodą z mydłem; podkreślenie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz nie podawania ręki na powitanie,

g)      prawidłowego zachowania się podczas kichania oraz wycierania nosa,

h)      korzystania z dystrybutora wody pod nadzorem nauczyciela.

7.      Zaleca się współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz ich zdrowia.

8.      Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek stosować się do zaleceń procedury oraz do zaleceń pracowników przedszkola.

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PODMIOTU

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną.

2. Placówka wyznaczy pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi.

3.Pracownicy z podejrzeniem zakażenia korona wirusem  nie mogą przychodzić do pracy, powinni zostać w domu  skontaktować się z odpowiednimi służbami.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od pracy i powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemicznej w celu stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Wstrzymane zostanie przyjmowanie kolejnych grup dzieci do przedszkola, a obszar gdzie przebywał pracownik zostanie poddany gruntownej dezynfekcji i sprzątaniu.

6. Zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie i w tych częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7.Dyrektor placówki będzie w ścisłym kontakcie z państwowym inspektorem sanitarnym i będzie stosował dodatkowe procedury jeżeli będą takie zalecenia.

8. W widocznych miejscach na tablicach informacyjnych będą umieszczone telefony kontaktowe do powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej i  służb medycznych . Na bieżąco będą śledzone informacje Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

2.      Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i dzieci.

3.      Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków                                     z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

Ważne telefony;

Organ prowadzący Urząd Miejski Błonie- 22 725 30 04

Kuratorium Oświaty w Warszawie-22 551 24 00 przedszkola - wybierz „9” lub  nr wew. 3121

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna- (22) 733-73-33

Służby medyczne: 112  , 999

GIS  22 536 13 00

Ministerstwo Zdrowia:  22 250 01 46  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Procedura zostaje wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola

Sprytny Maluch

Serdecznie zachęcam państwa do kontynuowania w domu programu zajęć gimnastycznych do projektu: 

 „SPRYTNY  MALUCH ”

 

 

 

Wiek przedszkolny nazywany jest złotym wiekiem motoryczności.3 Dziecko w tym okresie potrzebuje dla swojego prawidłowego rozwoju przynajmniej 3 -4 godzin dziennie ruchu.

Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Stanowi nieodłączną część życia dziecka, które w tym okresie charakteryzuje się dużą ruchliwością wynikającą z potrzeby wyżycia się. Aktywność ruchowa pobudza i stymuluje rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, społecznej, estetycznej, umysłowe i emocjonalnej oraz zapewnia jego optymalny rozwój i zdrowie. Podczas zajęć ruchowych dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca swoje doświadczenia, wyobrażenia, pojęcia, kształci pamięć, uwagę i myślenie. Ponadto pobudza dziecko do podejmowania różnych form działalności, samodzielnych jak i kierowanych.

Głównym celem programu „Sprytny Maluch ” jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to rozwojowi dzieci, procentuje w codziennym życiu, ale także sprzyja uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Zajęcia ruchowe poprzez swoją formę przygotowują dziecko do aktywności fizycznej i działania w grupie. Im trafniejsze i pełniejsze jest nasze oddziaływanie, tym zdrowsze i radośniejsze jest dziecko.

W trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju państwa dzieci zachęcam  aby  dążyć do optymalnego wykorzystania czasu pobytu dziecka  w domu  na organizowanie aktywności ruchowej  również  teraz w tym trudnym okresie pandemii  .

Tak naprawdę tylko od naszych chęci i wyobraźni zależy jakie ćwiczenia zorganizujemy naszym pociechom. Poniżej kilka pomysłów do inspiracji.

 

Gimnastyka dla przedszkolaka - 10 pomysłów

1. Koncert

Malec siedzi na podłodze, podparty z tyłu dłońmi. Nogi ma ugięte w kolanach. Unosi zgięte nogi i na hasło "bęben!" uderza (lekko!) piętami w podłogę, a na hasło "pianino!" "gra" na niej paluszkami stóp. Może wystukiwać rytm konkretnej piosenki, np. "Wlazł kotek na płotek".

2. Wyścig wielbłądów

Maluch chodzi na czworakach, ale z wyprostowanymi nogami i wypiętą pupą, która wygląda jak wielbłądzi garb. Jeśli zwierzaków jest więcej, można urządzić wielbłądzie wyścigi. Dla utrudnienia odwzorujcie chód tego zwierzęcia (symetrycznie, czyli najpierw przestawcie lewą rękę i nogę, a później prawą rękę i nogę).

3. Wyścig raków

Smyk opiera się na rękach i nogach (brzuchem do góry), unosi biodra i wędruje w tej pozycji. Będzie miał większą frajdę, jeśli ty także spróbujesz!

4. Zabawa w basen

Dziecko leży na podłodze na brzuchu i "pływa" żabką (ale używa tylko rąk).

5. Tango

Stoisz twarzą do smyka i trzymasz go za ręce. Malec staje na twoich stopach i tak tańczycie.

6. Lustro

Siadacie po turecku naprzeciwko siebie. Dziecko naśladuje wszystkie twoje ruchy ("wkręcasz żarówki", kiwasz na boki głową, rysujesz w powietrzu kółka rękami). A potem zmiana ról – ty naśladujesz malucha. Zabawę możecie sobie urozmaicić robieniem głupich min: róbcie ryjek, uśmiechajcie się szeroko, wystawiajcie język itd. To świetne ćwiczenia mięśni twarzy – sprzyjają wymowie.

7. Szczeniaczek

Stoisz w szerokim rozkroku, a malec biega na czworakach wokół twoich nóg, wykonując ósemki (i oczywiście - szczekając albo popiskując jak mały piesek).

8. Modelka

Na podłodze rozciągnijcie skakankę lub sznurek (możecie też wykorzystać np. krawędź dywanu). Dziecko idzie (plecy proste, głowa wysoko, krok pełen godności) wzdłuż linii, stawiając stopy na krzyż, niczym modelka na wybiegu.

9. Zabawa z piłką

Malec w pozycji na czworakach uderza piłkę czołem i stara się nią trafić do bramki (można ją wyznaczyć za pomocą kręgli, klocków itd.). Licz, ile bramek tak zdobędzie.

10. Tresowany lew

Trzymasz hula-hoop, a dziecko przez nie przechodzi niczym cyrkowy lew przez płonącą obręcz. Przy każdym kolejnym ćwiczeniu możesz unosić hula-hoop nieco wyżej. Ale lew musi ryczeć! Głośno!

 

Aktywne ćwiczenia i zabawy dla dzieci

Poranne wspólne ćwiczenia w domu dla rodzica i dziecka

Wysiłek z samego rana bywa trudny, ale są ćwiczenia, które nie męczą, a wręcz dodają energii. Taka aktywność tuż po przebudzeniu jest bardzo zdrowa i zapewnia siły do pracy i nauki na cały dzień. Wspólna poranna rozgrzewka zacieśni także więzi rodzinne i wyrobi u najmłodszych nawyk ruszania się już od rana.

Przykładowe ćwiczenia to:

  • skłony (najlepiej na wyprostowanych nogach z prostymi plecami);
  • krążenia: kostek, kolan, bioder, nadgarstków i szyi;
  • przysiady oraz pajacyki.

Wszystko w seriach 10 x 3, z krótką przerwą pomiędzy. Takie ćwiczenia nie powinny zabrać więcej, niż 15-20 minut.

Zabawy na dworze dla dziecka lub całej grupy

Gdy mamy wolne popołudnie lub weekend i dobrą pogodę, grzechem byłoby siedzenie w domu. Jednym ze sposobów czerpania radości ze słonecznego dnia jest wspólna wycieczka rowerowa. Rodzic wraz z dziećmi może wybrać się do parku i tam zorganizować im np. wyścig. Wystarczy wyznaczyć prowizoryczny start oraz metę, następnie ustawić dzieci na początku trasy, a samemu udać się na metę. Dla dodania znamion profesjonalizmu, warto włączyć stoper w telefonie na czas trwania wyścigu. Dzięki takiej aktywności dzieci dobrze się bawiąc nauczą się czym jest rywalizacja.

Jedno dziecko również może korzystać ze świetnej zabawy na dworze. Nawet zwykłe wyjście naszej pociechy na rower czy rolki można urozmaicić na wiele sposobów. Jednym z nich jest zorganizowanie slalomu. Można go stworzyć z rzeczy, które mamy przy sobie tj. butelka wody, plecak czy inna torba. W wersji bardziej profesjonalnej możemy zaopatrzyć się w pachołki. Dla dziecka przejazd po takiej trasie będzie świetnym sposobem na doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi. Taki slalom można także przebiec z dotknięcia ziemi na jego początku i końcu, lub pokonać żabim skokiem. To doskonałe ćwiczenia wspomagające motorykę, refleks i koordynację ruchową.

Zabawa w domu dla całej rodziny

Gdy pogoda nie sprzyja wyjściom, warto zwalczyć wszechogarniające lenistwo i zorganizować zabawę dla całej rodziny łączącą aktywność fizyczną i umysłową. Cała zabawa pod nazwą „Poszukiwacze skarbów” polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek, tak by dotrzeć do nagrody. Rysujemy mapę z drogą do skarbu dodając do niej kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy itp. W całym domu można także pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do kuchni” itp. Wówczas mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc będzie z siebie dumne, a przy okazji się porusza. To co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od wyobraźni organizatorów.

Ćwiczenia dla dziecka na koniec dnia

Po całym męczącym, pełnym ekscytacji dniu warto wykonać kilka ćwiczeń, które pozwolą dziecku się wyciszyć i przygotować do snu. Do takich aktywności należą np. „Opadające liście”. W pozycji stojącej dziecko chwyta stopą leżącą na podłodze chustę, podrzucają ją do góry i obserwuje jej ruch podczas opadania, po czym odtwarza ten ruch własnym ciałem. Warto powtórzyć tę czynność kilka razy.

Wieczornym ćwiczeniem oddechowym, które również relaksuje jest tzw. „Świeczka”. Dzieci dmuchają na wystawiony palec – raz prawej, raz lewej ręki. Można powtórzyć kilka razy. Warto też naśladować odgłosy np: wiatru – www…, szumu liści – szszsz…, warkotu silnika – wrr….., lokomotywy – puf, puf – ogólnie wszystkiego co wam podpowie wyobraźnia.